Regresja wieloliniowa

Budowany model regresji wielomianowej pozwala na zbadanie wpływu wielu zmiennych niezależnych (x, x2 ,…… xm ) na jedną zmienną zależną (Y). Jest ona rozszerzeniem modeli regresji liniowej opartej o współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Zakłada ona występowanie liniowego związku pomiędzy badanymi zmiennymi. Liniowy model regresji wielomianowej przyjmuje postać:
y = a + a1x+a2 x2 +...+amxm+e
gdzie:
Y - zmienna zależna, objaśniana przez model,
x, x2 ,…… xm zmienne niezależne, objaśniające,
a, a1 a2 …… am - parametry,
e - składnik losowy (reszta modelu).
Składnik losowy (reszta modelu) powinna znajdować się w granicy przedziału ufności.

This is a request for a calculator left by a user.

There is still no calculator created for this request. If you are interested in implementing such a calculator, please leave a comment.
URL copied to clipboard
PLANETCALC, Regresja wieloliniowa

Comments